Polityka prywatnośći 

UWC Sp. z O.O.

ul. Kutnowska 1-3

53-135 Wrocław

 

Polityka Prywatności Spółki UWC

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania współpracy.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest: Spółka UWC z siedzibą we Wrocławiu przy ul Kutnowskiej 1-3.

Spółka UWC wdrożyła procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.
Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@polandwork.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Kutnowska 1-3, 53- 135 Wrocław. Administrator nie wyznaczył Inspektora danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) niezbędnych do wypełnienia obowiązków w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, a przede wszystkim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221)
b) niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 4 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
a) organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych.
b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 4 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.